Ordningsregler

Uppdaterade 1 november 2023

 1. Verkstan sköts och drivs av medlemmarna på ideell basis. Det är därför upp till den enskilde medlemmen att kollektivt ta ansvar för verkstadens drift och funktion.
 2. Verkstan är öppen för medlemmar. En medlem kan ha ickemedlem som medhjälpare och har då fullt ansvar för denne. Medhjälpare får ej vistas verkstadslokalerna utan ansvarig medlems närvaro.
 3. Barn under 18 år får endast vistas på verkstan under målsmans uppsyn.
 4. För att kunna utnyttja verkstan måste du ha betalt inträdesavgift, årsavgift och dina räkningar. Om betalning ej erlagts efter två påminnelser överlämnas ärendet till inkasso. Om inkasso ej betalas följer avstängning från arbete i verkstäderna och i förlängningen uteslutning.
 5. I verkstan får ej förekomma sådan verksamhet att sanitär olägenhet uppstår för andra medlemmar i form av lukt, buller eller annat.
 6. Bokad arbetsplats som ej utnyttjas debiteras.
 7. När medlemmen har arbetat klart för dagen skrivs timmarna upp i blanketten för tidredovisning. Underlåtenhet att redovisa arbetad tid leder till avstängning.
 8. Medlem är skyldig att städa efter avslutat arbete. Lägg tillbaka verktyg etcetera, släng fulla sopsäckar i containern. Är du sist kvar på din avdelning se till att alla maskiner och annan elektrisk utrustning har stängts av. Släck belysningen efter dig när du går. Stäng alla branddörrar och se till att ytterdörrar är låsta.
 9. Du får endast förvara arbetsmaterial på verkstan och endast på hyrda platser. Allt som ligger och skräpar slängs vid städning. Otillåten förvaring debiteras.
 10. I pentry och kök gäller att diska efter sig, torka av bord och bänkar samt hålla rent i kylskåp och skåp.
 11. I brandvillkoren ingår att korridorer skall hållas fria från material. Alla dörrar till avdelningarna skall vara stängda. Nödutgångar, korridorer och entréer får inte blockeras.
 12. Fel på utrustning och lokaler som du inte själv kan avhjälpa skall anmälas till avdelningsansvarig alternativt till kansliet. Vårdslöshet som innebär skada eller kostnad för KKV medför ersättningsskyldighet. Som bryter mot miljöregler blir ersättningsskyldig.
 13. Medlem skall själv vara olycksfalls- och ansvarsförsäkrad. Verkstadens försäkring gäller inte personskador eller självförvållade skador.
 14. Visa hänsyn och stör inte den som arbetar. Rökning, förtäring av alkohol och droger är förbjuden på hela verkstan.
 15. Passerkortet med tillhörande kod är personligt och får ovillkorligen inte lämnas ut till någon annan.
 16. Verkstadens medel handhas endast av styrelsen. Medlem som gör inköp utan styrelsens godkännande får själv stå för kostnaderna.
 17. Medlemmar har skyldighet att meddela ändrade kontaktuppgifter till kansliet.
 18. All kontakt mellan KKV och finansiärer går genom, eller måste godkännas av, styrelsen.
 19. KKV får inte att användas som permanent ateljé.
 20. KKV får inte användas för kommersiell produktion som saknar konstnärlig anknytning.
 21. Medlem som ej varit inne och arbetat på verkstan under de senaste 2 åren har ej rätt att hyra förvaringsplats.
 22. KKV arrangerar främst kurser av medlemmarna för medlemmarna, av yrkesverksamma konstnärer till yrkesverksamma konstnärer.
 23. Kursanmälningar prioriteras enligt följande:
  1. Aktiva medlemmar
  2. Passiva medlemmar och gästmedlemmar
  3. Icke-medlemmar
 24. Vid deltagande i kurser betalar aktiva medlemmar verkstadshyra enligt prislistan. Passiva medlemmar, gästmedlemmar och icke-medlemmar betalar dubbel verkstadshyra enligt prislistan.
 25. Kursdeltagare får arbeta så länge kursledaren har ansvar för dem.
 26. Vid överträdelser av ordningsregler kan påföljden bli avstängning.