Ordningsregler

 1. Verkstan sköts och drivs av medlemmarna på ideell basis. Det är därför upp till den enskilde medlemmen att verkstan fungerar.
 2. Verkstan är öppen för medlemmar. En medlem kan ha ickemedlem som medhjälpare och har då fullt ansvar för denne. Medhjälpare får ej vistas  verkstadslokalerna utan ansvarig medlems närvaro. Medhjälpare betalar samma hyra och avgifter som medlem.
 3. Barn under 15 år får endast vistas på verkstan undermålsmans uppsyn.
 4. För att kunna utnyttja verkstan måste du ha betalt inträdesavgift, årsavgift och räkningar. Om betalning ej erlagts efter två påminnelser överlämnas ärendet till inkasso. Om inkasso ej betalas följer avstängning från arbete verkstäderna.
 5. I verkstan får ej förekomma sådan verksamhet att sanitär olägenhet uppstår för andra medlemmar i form av lukt, buller eller annat.
 6. Bokad arbetsplats som ej utnyttjas eller avbeställs debiteras.
 7. Vid ankomst till verkstan skall medlemmen anteckna sitt namn och eventuella medhjälpares i besöksalmanackan. När medlemmen har arbetat klart för dagen fylls tidredovisningsblanketten i. Underlåtenhet att redovisa arbetad tid leder till avstängning.
 8. Medlem är skyldig att städa efter avslutat arbete. Lägg tillbaka verktyg etc, släng fulla sopsäckar i containern. Är du sist kvar på din avdelning se till att alla maskiner är avstängda och släck belysningen efter dig när du går.
 9. Du får endast förvara arbetsmaterial på verkstan och endast på hyrda platser. Allt som ligger och skräpar slängs vid städning. Otillåten förvaring debiteras.
 10. I köket gäller att diska efter sig, torka av bord och bänkar samt hålla rent i kylskåp och ugnar.
 11. I brandvillkoren ingår att korridorens ena sida skall vara fri från allt material. Alla dörrar till avdelningarna skall vara stängda men ej låsta. Reservutgångar får inte blockeras.
 12. Fel på utrustning och lokaler som du inte själv kan avhjälpa skall anmälas till avdelningsansvarig alternativt till styrelsens lokalansvarige. Uppenbar vårdslöshet som vållat skada medför ersättningsskyldighet. Medlem som förstör KKVs material eller bryter mot miljöreglerna blir ersättningsskyldig. Medlem bör själv vara olycksfalls- och ansvarsförsäkrad. Verkstadens försäkring gäller inte personskador eller självförvållade skador.
 13. Tänd inte belysning i onödan. Stäng av allt som är förbrukar el efter användning.
 14. Visa hänsyn och stör inte den som arbetar. Rökning och alkoholförtäring är förbjuden på hela verkstan.
 15. Den som går sist släcker all belysning, stänger alla öppna branddörrar, ser till att ytterdörrarna går i lås. Obs! se till att lastkajens port är låst. (OBS! lampan vid café-utgången går ej att släcka) Se också till att maskiner och kompressor är avstängd.
 16.  Koden till ytterdörrar får ovillkorligen inte lämnas ut till utomstående.
 17. Verkstadens medel handhas endast av styrelsen. Medlem som gör inköp utan styrelsens godkännande får själv stå för kostnaderna.
 18. Kursdeltagare får arbeta så länge kursledaren har ansvar för dem.
 19. Medlemmar har skyldighet att meddela ändrade kontaktuppgifter till kansli och till avdelning.
 20. All kontakt mellan KKV och finansiärer går genom, eller måste godkännas av, styrelsen.
 21. KKV får inte att användas som permanent ateljé.
 22. KKV får inte användas för kommersiell produktion som saknar konstnärlig anknytning.
 23. Vid upprepade överträdelser av ordningsregler kan påföljden bli avstängning.