Stadgar

Stadgar för Konstnärernas Kollektivverkstad

antagna vid föreningens årsmöte 23 april 2019

§1 Syfte

Föreningen Konstnärernas Kollektivverkstad, Stockholm (nedan kallad KKV) är en ideell förening, vars uppgift är att skapa möjlighet för yrkesverksamma konstnärer att arbeta i gemensamma verkstadslokaler utrustade för olika typer av konstnärliga verksamheter. Verkstadslokalerna finansieras huvudsakligen med ekonomiska medel som kommun, stat och landsting ställer till förfogande för verksamheten.

KKV skall även genom sin utbildningssektion bereda möjligheter för konstnärlig vidareutbildning och verka för utarbetning och spridning av nya rön. Kursernas art och omfattning beslutas av styrelsen.

§2 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan på särskilt formulär och erhålles sedan gällande inträdesavgift erlagts. Inträdesavgiften återbetalas ej. Föreningen är öppen för alla yrkesutövande konstnärer.

§3 Årsmöte

Ordinarie stämma och årsmöte hålles senast i april och kallelse utsändes senast 14 dagar i förväg. Kallelse med dagordning skall uppta namn på de 6 medlemmar som utgör sittande styrelse, samt valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer.
Styrelsemedlem väljs på två år, omval kan dock ske på ett år.

Kallelse till årsmöte med ordinarie stämma eller extra stämma, skall uppta samtliga de ärenden och motioner som skall behandlas av stämman. Motioner till ordinarie stämma skall vara styrelse tillhanda senast 1 mars.

Ny valberedning väljs av den ordinarie stämman. Styrelsen lämnar vid ordinarie stämma verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse för erhållande av ansvarsfrihet.

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från den 1 januari t o m den 31 December.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ett ordinarie årsmöte t o m nästkommande årsmöte.

Eventuella stadgeändringar beslutas av två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum samt kräver 3/4 majoritet för beslut. Ändringsförslag skall medfölja kallelsen.

Vid andra stämman får ingen ändring ske av den vid första stämman antagna texten.
Stämman är beslutsmässig om minst 40 medlemmar är närvarande och beslutar med enkel majoritet med undantag för stadgeändringar. Rösträtt kan utövas genom 1 fullmakt per person.

Ärenden vid årsmötet:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet i stadgeenlig ordning utlysts
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 6. Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll samt val av rösträknare
 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Utbildningssektionens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 11. Utbildningssektionens revisionsberättelse
 12. Fråga om ansvarsfrihet för utbildningssektionen
 13. Motioner
 14. Val av stadgeenligt antal ledamöter i styrelsen
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning (minst tre personer) varav en sammankallande
 17. Mötet avslutas

§4 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall sammankallas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 40 medlemmar eller revisorerna skriftligen hemställer till styrelsen härom. Vid extra årsmöte får endast de ärenden som
angivits i utsänd föredragslista företas till avgörande.
Kallelse sker senast 14 dagar före mötet genom personligt meddelande till varje medlem.

§5 Styrelse

Styrelsen består av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter och väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Den utser firmatecknare och kassör för föreningen samt kursföreståndare och övriga styrelsemedlemmar för utbildningssektionen.

Styrelsen är beslutsmässig när 4 av dess 6 medlemmar är närvarande.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsebeslut skall genom anslag av styrelseprotokoll delges övriga medlemmar.

Styrelsen beslutar om avgifter och ordningsregler för KKV.

§6 Avstängning

Medlem som ej betalt räkning från KKV inom 2 månader kan avstängas från arbete tills betalning skett.

§7 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgar eller ordningsregler kan avstängas och därefter uteslutas efter årsmötets hörande.

§8 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning sker på två på varandra följande föreningsstämmor och eventuella tillgångar fördelas i samråd med ekonomiska intressenter och anslagsgivande myndigheter.

Förslag om upplösning skall delges medlemmar i kallelsen till stämmorna.